کیت جوان کننده اترنال اسکین دور

1738 نفر در حال مشاهده محصول هستند

قیمت محصول:​

ناموجود

توضیحات محصول

توضیحات

کیت جوان کننده (در سالن های زیبایی) حاوی سلول های بنیادی گیاهی

سرم کنسانتره ضد چروک

حـاوی ترکیبـی از عواملـی اسـت کـه انتقـال مـواد فعـال و موثـره را بـه عمـق پوسـت بهبـود مـی بخشـد و توزیـع موثـر مـواد لازم را بـا حفـظ خـواص منحصـر بفـرد آنهـا ، در سـطح پوسـت تسـهیل مـی کنـد و همچنیـن حـاوی AHA و روغـن هـای طبیعـی بـوده که سـریعا و بطـور موثـری روی چـروک هـا اثـر مـی گـذارد.

سرم کنسانتره حاوی سلول های بنیادی گیاهی ( نانو لیپوزوم)

محصـول بیولوژیکـی ، بسـیار غلیـظ بـا منشـاء سـلول بنیـادی گیاهـی نانـو لیپـوزوم کـه قـادر اسـت سـلول هـای بنیـادی اپیـدرم را احیـاء کـرده و بـا تحریـک سـنتز عناصـر ضـروری پوسـت ، بـه بهبـود وضعیـت هرچـه بهتـر آن کمـک کنـد.

همچنیـن بـا توجـه بـه آنکـه حجـم پوسـت بـا افزایـش سـن ، تحلیـل میـرود ، ایـن محصـول حـاوی سیلیسـیم و هیالورونیـک اسـید اسـت کـه طـی زمـان کوتاهـی بـه احیـاء آن تحلیـل پوسـتی کمـک مـی کنـد.

محلول کرایو لیفتینگ

ایـن محلـول ، حـاوی عوامـل کرایوژنیـک اسـت کـه دمـای خارجـی اپیـدرم پوسـت را کاهـش داده و سـلول هـای بنیـادی گیاهـی را در اپیـدرم تثبیـت مـی کنـد.

غنی شده با عوامل خلاقانه و منحصر بفردی است که سریعا پوست را سفت کرده و اثر لیفتینگ پایدار و طبیعی ایجاد خواهد کرد.

ماسک کرمی متعادل کننده

ماسک کرمی پلیمریزه شده به طور منحصربفرد به سه طریق عمل می کند

بـا توجـه بـه حضـور سـرامید موجـود در آن بـه افزایـش عملکـرد محافظتـی پوسـت عمـل خواهـد کـرد همچنیـن بـه نفـوذ هرچـه بیشـتر مـواد موثـره بعـدی نیـز کمـک

مـی کنـد و نیـز بـا توجـه بـه بهبـود وضعیـت تبـادل امولینـت هـا، بـه تغذیـه و تنظیـم پوسـت هـای چـرب و خشـک مـی پـردازد.

مراحل درمان کیت جوان کننده

۱ -ابتدا دور چشم و صورت را با محصولات پاک کننده تمیز نمائید.

۲ -برای جذب بیشتر از محصولات لایه بردار استفاده نمائید.

۳ -بـا اسـتفاده از میکـرو پیپـت هـای اسـتریل ، ۳ میـل از سـرم کنسـانتره ، سـلول بنیـادی برداشـته بـه سـرم کنسـانتره ، ضـد چـروک اضافـه کـرده تـکان دهیـد تـا امولسـیون آن یکدسـت شـده رنـگ شـیری بگیـرد.

سپس با کمک سر قطره چکان روی صورت بریزید. بـرای بهبـود جـذب مـواد موثـره ماسـاژ دهیـد بـه خصـوص در نقـاط دارای چـروک تمرکـز بیشـتری کنیـد. ( از دسـتگاه الکتروپرویشـن مـی تـوان اسـتفاده نمـود).

۴ -یـک عـدد از گاز را بـا محصـول کرایولیفتینـگ آغشـته نمـوده سـپس روی صـورت گذاشـته از مرکـز بـه سـمت بیـرون هواگیـری کـرده تـا فیکـس شـود. ۵ دقیقـه صبـر کنیـد سـپس برداریـد.

۵ -محتویـات پـودر ماسـک را بـا فـاز کـرم بـه آرامـی مخلـوط کـرده تـا بـه صـورت خمیـره در آیـد روی پوسـت صـورت ریختـه ۱۰ دقیقـه صبـر کنیـد( بـا دسـت کاملافشـار دهیـد تـا کاملا ماسـک بـه پوسـت صـورت در تمـاس باشـد تـا جـذب بهتـری داشـته باشـیم).

سپس ماسک را یکجا بردارید.

۶ -بـا اسـتفاده از پیپـت ۱ میلـی لیتـر از کنسـانتره سـلول بنیـادی برداشـته روی سـطح پوسـت پخـش کنیـد ماسـاژ داده کاملاجـذب شـود.

۷ -کرم انتهایی مناسب پوست را استفاده نمایید.

0 دیدگاه
0
0
0
0
0

نقد و بررسی‌ها

حذف فیلترها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کیت جوان کننده اترنال اسکین دور”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد سیستم شوید تا بتوانید عکس ها را به بررسی خود اضافه کنید.